JOHDANTO
1. Ekologinen modernisaatio
2. Kestävä kehitys
3. Ympäristölähtöinen tuotepolitiikka
4. Ekotehokkuus
5. Factor-ajattelu
6. Materiaalitehokkuus
7. Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu
7.1 MIPS
7.2 Elinkaariarviointi
8.
Yritykset ja ympäristö
9. Markkinointi ja kauppa
10. Kulutus
11. Käytöstä poisto, kierrätys, jätteet
 
MATERIAALIT


 
AJANKOHTAISTA
TAIK PROJEKTIT
LINKIT

9. YMPÄRISTÖMARKKINOINTI, KAUPPA

Ympäristötietoisuus on lisääntynyt ja sen seurauksena myös yrityksen toiminnasta kiinnostuneiden sidosryhmien joukko. Viranomaisten vaatimusten noudattamisen lisäksi yritykset ennakoivat sidosryhmien odotuksia.

Kasvava ympäristötietoisuus on luonut tarpeen vähemmän ympäristöä rasittavien tuotteiden erottumiselle muista vastaavista tuotteista. Valmistajat voivat välittää tietoa tuotteiden ympäristöominaisuuksista erilaisten ympäristömerkkien ja -tuoteselosteiden avulla. Ympäristömarkkinoinnissa ei saisi käyttää sanaa ´ympäristöystävällinen` tai vastaavia yleistäviä sanoja, ellei koko elinkaarta ole tutkittu. Yhtä ympäristön kannalta myönteistä ominaisuutta ei pidä korostaa niin, että sen perusteella kuluttaja tekee yleistyksiä koko tuotteen ympäristömyötäisyydestä. Ympäristöväittämiä voidaan käyttää ainoastaan tuotteen merkittävistä ja olennaisista ympäristövaikutuksista. Kaikki ympäristöväittämät on pystyttävä näyttämään toteen. Jos tuotteita verrataan markkinoinnissa, tulee verrata vain saman
tuoteryhmän tuotteiden ympäristövaikutuksia keskenään.

Koska ympäristöargumenttien käyttö on ollut sekalaista on Kansainvälinen standardisoimisorganisaatio ISO on luonut ohjeistot kolmelle erityyppiselle ympäristömerkinnälle:
1. Ohjeisto puolueettoman ulkopuolisen tahon hallinnoimille, tuotteen elinkaaren huomioonottaville ympäristömerkeille, joita yleensä pidetään varsinaisina ympäristömerkkeinä kuten Joutsen-merkki tai EU-tähtikukka. (ISO 14024)
2. Ohjeisto tuottajien omille ympäristöväittämille. (ISO 14021)
3. Ohjeisto ympäristötuoteselosteissa käytettävälle tiedolle, joka perustuu yksityiskohtaiseen elinkaariarviointiin (detailed LCA) tuotteiden ympäristövaikutuksista. Ulkopuolinen arviontilaitos sertifioi ympäristötuoteselostuksen. (ISO/TR 14025)


Linkkejä:
1. http://www.kuluttajavirasto.fi/user/loadFile.asp?id=4097
(Kuluttajaviraston ohjeita ympäristömarkkinoinnista)

2. http://www.greenmarketing.com/Green_Marketing_Book/Contents.html
(Ottman Jacquelyn, Green Marketing: Opportunity for Innovation, NTC Business Books, Lincolnwood, USA, 1997)

3. http://www.sfs.fi/joutsen/8/index.html
(Suomen Standardisoimisliiton, SFS:n ympäristömerkintäsivut)

4. http://www.sfs.fi/joutsen/8/index.html
(viralliset ympäristömerkit, muita ympäristöön liittyviä merkkejä ja pakkausmerkkejä)

5. http://www.kesko.fi/users/8/index.cfm
(Yhteiskuntavastuu ja ympäristöasiat Keskossa)


Kirjallisuutta:
Ottman J. A., Green Marketing: Opportunity for Innovation, NTC Business Books, Lincolnwood, USA, 1997.

ISO 14021 Environmental labels and declarations. Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

Ympäristömerkit ja ympäristöselosteet. Omaehtoiset ympäristöväittämät (Tyypin II ympäristömerkit). (Ohjeita ympäristöargumenttien käytöstä tuoteselosteissa ym. mainonnassa ja markkinoinnissa)

ISO/TR 14025 Environmental labels and declarations. (Type III environmental declarations).

Ympäristömerkit ja -selosteet. (Tyypin III ympäristöselosteet). Ohjeisto yksityiskohtaiseen elinkaariarviointiin perustuville ympäristötuoteselosteille.