JOHDANTO
1. Ekologinen modernisaatio
2. Kestävä kehitys
3. Ympäristölähtöinen tuotepolitiikka
4. Ekotehokkuus
5. Factor-ajattelu
6. Materiaalitehokkuus
7. Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu
7.1 MIPS
7.2 Elinkaariarviointi
8.
Yritykset ja ympäristö
9. Markkinointi ja kauppa
10. Kulutus
11. Käytöstä poisto, kierrätys, jätteet
 
MATERIAALIT


 
AJANKOHTAISTA
TAIK PROJEKTIT
LINKIT

2. KESTÄVÄ KEHITYS

Käsite `kestävä kehitys` (sustainable development) on syntynyt vastaamaan maapallon tilan aiheuttamaan kansainvälisen yhteistyön tarpeeseen. Kestävään kehitykseen kuuluu ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Vuonna 1987 YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli niin sanottu Brundtlandin komissio julkaisi raportin `Yhteinen tulevaisuutemme`. Raportin tavoitteena oli globaalin ympäristöstrategian laatiminen vastauksena jatkuvasti lisääntyvään huoleen ympäristön tulevaisuudesta. Brundtlandin komission määritelmän mukaan kestävän kehityksen mukainen yhteiskunta on sellainen, joka tyydyttää nykyiset tarpeensa vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa.YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi vuonna 1992 Rio de Janeirossa toi kestävän kehityksen käsitteen yleiseen tietoisuuteen. Ympäristöä ja kehitystä koskeva Rion julistus on poliittinen asiakirja. Se sisältää 27 periaatetta, joita valtiot ja kansalaiset sitoutuvat noudattamaan kestävän kehityksen edistämiseksi. Rion julistus on luonteeltaan suositus, mutta se sitoo valtioita poliittisesti.


Ydinkysymyksenä ekologisesti kestävässä kehityksessä on joka tapauksessa ihmisen aiheuttaman ympäristökuormituksen vähentäminen. Pitää löytää taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia periaatteita ja toimintatapoja, joiden avulla koko biosfäärin ihmisyhteiskuntineen on mahdollista elää maapallolla myös tulevien sukupolvien aikana. Kestävän kehityksen periaatteen tavoitteena on integroida ympäristöpolitiikka ja kehitysstrategiat niin, että myös taloudellinen kasvu on mahdollista. Perinteisesti on ajateltu, että ympäristönsuojelu ja taloudellinen kasvu ovat toisensa poissulkevia. Tämän ajatuskaavan rikkoutuminen on saanut myös yritysmaailman hyväksymään kestävän kehityksen -periaatteen.


Lähde: Yhteinen tulevaisuutemme. 1998. Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö, Valtion painatuskeskus, Helsinki.


Linkit:
1. http://www.ykliitto.fi/yktieto/kestava.htm
(mitä on kestävä kehitys?)

2. http://www.ykliitto.fi/yktieto/rio.htm
(Rion julistus, 27 artiklaa kestävästä kehityksestä)

3. http://www.vyh.fi/poltavo/keke/kekeunced.htm
(YK:n Ympäristö- ja kehityskonferenssi Rio de Janeiro 3-14.6.1992)

4. http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
(Rio Declaration on Environment and Development, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro,1992)

5. http://www.vyh.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy409/sy409.pdf
(Kahilainen Juha, Kohti kestävää verkostoyhteiskuntaa - Kestävä Kehitys ja tietoyhteiskunta, Suomen Ympäristö 409, Ympäristöministeriö, Edita, Helsinki, 2000)

6. http://www.europarl.eu.int/meetdocs/committees/deve/
20020220/001053_fi.pdf

(kymmenen vuotta Rion kokouksen jälkeen, kriittisiä huomoita )

7. http://www.wupperinst.org/Publikationen/WP/WP93.pdf
(Bartelmus Peter, Sustainable Development - Paradigm or Paranoia?, Wuppertal Institut, Wuppertal Papers Nr.93., 1999)

8. http://www.vyh.fi/poltavo/keke/indikaat/indi2000.htm
(Rosenström U, Palosaari M. (toim.), Kestävyyden mitta - Suomen kestävän kehityksen indikaattorit 2000, Suomen ympäristö 404, Ympäristöministeriö, Edita, Helsinki, 2000.)

9. http://www.wupperinst.org/download/ISC.pdf
(Valentin A., et al., Indicators for Sustainable Communities, Wuppertal Institut, 1999)

Kirjallisuutta:
Baker, S., et.al. 1997. The politics of sustainable development, Theory, policy and practice within the European Union, Routledge, London.